• 9.7/ 10
  • Gratis omruilgarantie

  • gratis bezorgd vanaf €80,-

Neem direct contact op 053 879 57 70
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1 Mobielmakers telecom & reparaties hierna: ” Mobielmakers” is gecreëerd met als doel het repareren van kapotte smartphones en tablets.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder Mobielmakers mede begrepen alle in haar dienst zijnde werknemers.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder Klant verstaan: een natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van de Mobielmakers.

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: de door Mobielmakers uitgevoerde werkzaamheden zoals maar niet uitsluitend het repareren van
Producten en het afhalen of bezorgen van deze Producten.

1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder Producten verstaan: door Klanten ter reparatie afgegeven apparatuur zoals maar niet uitsluitend smartphones en tablets.

1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder originele onderdelen verstaan: zowel nieuwe originele onderdelen als hoogst haalbare kwaliteit onderdelen.

1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: www.mobielmakers.nl

 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Klanten van Mobielmakers.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Mobielmakers overeen zijn gekomen.

 

3. Overeenkomst

3.1De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte of aanbod van Mobielmakers door de Klant wordt geaccepteerd.

3.2 Indien er door omstandigheden onbekend ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst meerwerk verricht dient te worden, is Mobielmakers gerechtigd deze kosten aan de Klant in rekening te brengen. De klant kan indien deze bezwaar heeft, de nog niet uitgevoerde werkzaamheden annuleren. Klant is gehouden de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden van Mobielmakers aan hun Product te vergoeden.

3.3 Indien een Klant de Opdracht wenst te annuleren, kan dit alleen voor het deel van de werkzaamheden die nog niet zijn verricht.

 

4. Uitvoering van Diensten

4.1Klanten met een afspraak gaan voor op Klanten zonder afspraak.

4.2 Bij afgifte van het Product vraagt Mobielmakers om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, geeft hij daarmee toestemming om Mobielmakers gebruik te laten maken van deze code om functies te testen. De klant is NIET verplicht om de toegangscode af te geven om zijn of haar toestel te laten repareren.

4.3 Mobielmakers heeft het recht het product terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen en is dus NIET verantwoordelijk voor data verlies van een klant.

4.4 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Mobielmakers.

4.5 Mobielmakers probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van originele onderdelen, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.

4.6 Mobielmakers heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Diensten.

4.7 Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de klant zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, wordt de klant gebeld en op de hoogte gebracht. Als er akkoord wordt gegeven voor vervangen van de andere klacht wordt dit ook gerepareerd.

4.8 Indien het Product niet binnen 7 dagen wordt opgehaald wordt de klant hierop geattendeerd. Als het Product na 30 dagen nog niet is opgehaald gaat het over op eigendom van Mobielmakers.

4.9 Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de klant zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, wordt de klant gebeld en op de hoogte gebracht. Als er akkoord wordt gegeven voor vervangen van de andere klacht wordt dit ook gerepareerd.

 

5. Garantie, kosten en betaling

5.1 Na reparatie door Mobielmakers heeft de klant 6 maanden garantie op het gerepareerde product en de bij reparatie gemonteerde onderdelen. Deze garantie geldt niet voor barsten in het glas of lcd, valschade of waterschade.

5.2 Hoewel Mobielmakers gebruik maakt van de hoogste kwaliteit onderdelen, kan Mobielmakers niet garanderen dat de fabrieksgarantie op het product geldig blijft.

5.3 Indien het niet lukt om het product te repareren hoeft de klant hier niet voor te betalen. In het geval van waterschade worden er wel onderzoekskosten in rekening gebracht.

5.4 De kosten voor reparatie zijn de kosten zoals weergegeven op de website van Mobielmakers

5.5 Deze kosten dienen door klanten in de winkel direct te worden voldaan bij het ophalen van het product.

5.6 Zakelijke Klanten kunnen betalen op rekening. De maximale betalingstermijn hierbij is 30 dagen.

5.7 Telefoons die door fabrikant waterdicht worden geproduceerd kunnen na een reparatie deze waterdichtheid verliezen. Na een reparatie is Mobielmakers niet aansprakelijk voor de waterdichtheid van een toestel.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Mobielmakers heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de klant. Mobielmakers kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

6.2 Indien Mobielmakers toch aansprakelijk wordt gehouden, zal Mobielmakers uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten en deze is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het product.

6.3 Alle aanspraken van de klant wegens tekortschieten aan de zijde van Mobielmakers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Mobielmakers binnen een termijn van veertien dagen, nadat de klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

6.4 Mobielmakers is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data.

6.5 Mobielmakers is niet aansprakelijk voor schade aan producten ontstaan door een overmachtssituatie waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan inbraak, lekkage, brand en overstroming.

6.6 Mobielmakers zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden tegen de in artikel 6.4 genoemde schade. Mobielmakers zal de van de verzekering ontvangen schadevergoeding pro rato ter vergoeding uitkeren aan de klant.

6.7 In geval van totaal verlies van een product wordt de dagwaarde van dit product gehanteerd er wordt op dezelfde wijze als in artikel 6.6 vergoed tot een maximum van 450 Euro. Mobielmakers is gerechtigd de klant een vervangen product te sturen in plaats van en vergoeding uit te keren.

 

7. Bemiddeling bij abonnementen

7.1Indien de klant een abonnement afsluit zal de Mobielmakers enkel optreden als bemiddelende partij tussen de klant en de provider. Derhalve is Mobielmakers nooit partij bij een abonnement, dan wel enige andere overeenkomst die de klant sluit met de provider.

7.2 Op het door de klant af te sluiten abonnement zijn de algemene voorwaarden van de provider van toepassing. De klant erkent en aanvaardt een exemplaar hiervan bij het afsluiten van een abonnement te hebben ontvangen. Klachten betreffende het abonnement dient de klant te melden aan de provider.

7.3 Na aansluiting van de klant op een netwerk van een provider zal in veel voorkomende gevallen aan de klant korting toekomen op producten die worden geleverd in combinatie met een abonnement.

 

8.0 Identiteit

8.1 Mobielmakers telecom & reparatie is in de KvK geregistreerd onder nummer 64698092 Mobielmakers draagt het volgende Btw-identificatienummer NL002332209B22. Verder is Mobielmakers statutair gevestigd aan de Spoorstraat 6, 7481HZ te Haaksbergen, hetgeen eveneens het bezoekadres van Mobielmakers is.

8.2 Mobielmakers is per e-mail te bereiken via info@mobielmakers.nl

Hi! Hoe kan ik je helpen?

Ja, ik graag contact opnemen of ik wil liever direct appen.